עובדים זרים לסיעוד


גולדמן עובדים זרים לסיעוד מובילה ב-15 השנים האחרונות פעילות השמת עובדים זרים לטיפול סיעודי.  
צוות המאבחנים והעובדים הסוציאלים שלנו ילווה אותך משלב בחינת הזכאות להעסקת עובד זר, דרך סיוע בקבלת האישורים ועד השמת העובד המתאים לצרכיך.
 
למידע נוסף
 ותאום פגישה ללא תשלום עם עובד סוציאלי - פנה אלינו

התנאים לזכאות להעסקת עובד זר

9/07/2008

התנאים לזכאות להעסקת עובד זר בענף הסיעוד:

לקבלת מידע מורחב בנושא העסקת עובד זר בתחום הסיעוד,
הדרכה לגבי האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישור העסקה לעובד זר,
ולקבלת סיוע במילוי והגשת הטפסים ניתן לפנות לעובד/ת סוציאלי בחברתנו.

מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן) יוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר בהתחשב בגילו ובאם הוא עונה על התנאים הבאים:

א.  תנאי זכאות למטופל שהגיע לגיל הפרישה :
     (1) מטופל שהגיע לגיל הפרישה יהיה זכאי להעסיק עובד זר אם צבר
          4.5 נקודות ADL  או לחליפין צבר 4 נקודות ADL בתוספת ניקוד בודד,
          במבחן תלות שנעשה במסגרת תביעה לגמלת סיעוד שהוגשה
          למוסד לביטוח לאומי.
          -    מטופל בקבוצת הגיל דלעיל, שאינו זכאי לגמלת סיעוד מחמת גובה 
               הכנסתו, רשאי להזמין מבחן תלות על חשבונו באמצעות האגודה
               למען שירותי בריאות הציבור.
     (2) מטופל מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה אם צבר 4 נקודות לפחות
          במבחן תלות. 
     (3) מטופל מגיל 85 ומעלה יהא זכאי להארכת היתר העסקה קיים 
          ללא בדיקות נוספות.

      גיל הפרישה לגבר נע בין הגילאים 65-67 וגיל הפרישה לאשה נע בין הגילאים
      60-64 בהתאם לחודש הלידה.

ב.   תנאי זכאות למטופל מגיל 18 ועד גיל הפרישה:
      למטופל נקבעה זכאות לקצבת שירותים מיוחדים (שר"מ) במוסד לביטוח לאומי
      -    מי שתביעתו לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה מחמת גובה הכנסתו או
           משום שבחר בקצבת ניידות, רשאי לבקש "חידוש דיון" בעניינו 
           במוסד לביטוח לאומי לצורך הבקשה להיתר להעסיק עובד זר.

ג.    תנאי זכאות לקטין:
      הקטין זכאי לקצבת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי, ובנוסף,
      הוכח להנחת דעתה של הועדה המקצועית ביחידת הסמך, כי התקיימה
      לפחות אחת הנסיבות בפסקאות 1-3 להלן:
       (1) הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך 
            מתן עזרה פיזית לילד.
       (2) הילד זקוק לליווי או השגחה במשך רוב שעות היום מחמת נכותו, 
            ונבצר מאותו ילד להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית.
       (3) מתקיימות נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי,
            צמוד וממושך בילד במשך השעות בהם הוא נמצא בביתו
            (כגון: הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה ).

ד.   תנאי זכאות לנכי פעולות איבה ונכי צה"ל:
      ועדת מלווים במשרד הביטחון, או ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי,
      קבעו כי המטופל זכאי ל-17 שעות ליווי לפחות.
 
ה.   תנאי זכאות לנכי עבודה:
      המטופל מוכר במוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "תלוי בזולת" או "סיעודי".
 
ו.    מקרים נוספים בהם ניתן לבקש היתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי:
 
(1)  מטופל בעל צרכים מיוחדים:    מטופל שצבר בין 2.5 ל-4 נקודות ADL  
      במבחן תלות ובנוסף לכך מתקיימת אצלו אחתהנסיבות המפורטות להלן:
       - הוא גר עם נכה נוסף במשפחה.
       - הוא נכה עם פיגור שכלי הגר עם הורה מעל גיל 70.
       - הוא הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 16.
       - הוא חולה במחלה ממארת או מחלה קשה, ודרושה לו השגחה במשך
         רוב שעות היום.

      בקשה לפי פסקה זו תידון בפני ועדה מקצועית אשר תמליץ בפני הממונה
      אם בנסיבות העניין יש מקום להתיר העסקת עובד זר (לבקשה לפי סעיף
      זה חובה לצרף אישורים על מצבו הרפואי של הנזקק, העתק מבחן התלות,
      המעיד על מידת תלותו בזולת לצורך ביצוע פעולות יומיום ו/או הצורך
      בהשגחה במשך רוב שעות היום).
 
(2)  חולה העומד להשתחרר מבית החולים המציג אבחנה רפואית מטעם רופא 
      בית החולים המציינת את הצורך ברצף טיפולי וכן את התאריך המשוער
      לשחרור החולה מבית החולים. 
      היתר לפי סעיף זה יינתן בכפוף לשיקול הדעת של הוועדה המקצועית 
      המייעצת של יחידת הסמך לתקופה של שלושה חודשים בלבד, כאשר לצורך
      הארכת ההיתר יידרש המבקש לעמוד בנהלים הרגילים.
      ההיתר שינתן לפי סעיף זה יאפשר העסקת עובד זר הנמצא כדין בישראל בלבד,
      ולא יאפשר הבאת עובד מחו"ל.
 
(3) חולה אונקולוגי, המציג אבחנה רפואית מטעם הרופא האונקולוגי המטפל, המחיייבת 
     
סיוע סיעודי.
      היתר לפי סעיף זה יינתן בכפוף לשיקול הדעת של הוועדה המקצועית 
      המייעצת של יחידת הסמך לתקופה של חצי שנה בלבד, כאשר לצורך
      הארכת ההיתר יידרש המבקש להציג מסמכים רפואיים תומכים.
      ההיתר שינתן לפי סעיף זה יאפשר העסקת עובד זר הנמצא כדין בישראל בלבד,
      ולא יאפשר הבאת עובד מחו"ל.

(4)   נזקקים המטופלים ע"י אגף השיקום של משרד הביטחון (כגון הורים שכולים 
       ואלמנות צה"ל)- בקשות אלו יידונו על ידי הועדה המקצועית ביחידת הסמך
       עד לקביעת נוהל סופי לגביהן.
       לבקשות אלו יש לצרף אישור על כך שהמבקש נמצא בטיפול אגף השיקום,
       ומסמכים המעידים על מצבו הרפואי של המבקש.

יודגש כי מתן היתר במקרים מיוחדים אלו הינו בכפוף לשיקול דעת הגורמים המוסמכים.
לקבלת מידע מורחב בנושא העסקת עובד זר בתחום הסיעוד,
הדרכה לגבי האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישור העסקה לעובד זר,
ולקבלת סיוע במילוי והגשת הטפסים ניתן לפנות לעובד/ת סוציאלי בחברתנו

הדפס
© כל הזכויות שמורות לגולדמן שירותי סיעוד
דרונט בניית אתרים